VENSTER OP DE V.S.

(5 september 2007)
 

Europese analisten doen de Amerikaanse kredietcrisis merendeels af als een voornamelijk Amerikaanse aangelegenheid. Europese en met name Nederlandse beleggers daarentegen zetten sinds het naar buiten treden van de crisis de beurs wat lager dan hun Amerikaanse collega’s. Lezen de  beleggers aan deze kant van de plas meer de Amerikaanse commentaren en omgekeerd?
 
Uitgaande van de Amerikaanse ietwat meer paranoia-achtige gedachtenspinsels zou je juist denken dat het beeld in de V.S. commentaar conform zou moeten zijn en hier een beetje afstandelijker. Of hebben wij meer gevoel voor realisme dan de Amerikanen? Opvallend is in ieder geval dat de Amerikaanse beurs zich positiever gedraagt. Dat verschijnsel valt reeds vanaf 11 september 2001 waar te nemen. Sommigen denken dat de Amerikaanse beurs sinds Bush aan het bewind is, wordt gemanipuleerd. Anderen menen daarentegen dat dollarbeleggingen in tijden van tegenspoed hoe dan ook de voorkeur verdienen.
 

 

 
De dollar
Eén van de redenen waarom Wall Street het beter doet, is ongetwijfeld juist de dollar. Immers, de huidige euro/dollarverhouding in acht genomen, blijkt de dollar sinds 2001 ruimschoots gehalveerd ten opzichte van de euro. Naarmate een valuta deprecieert, stijgen de exportkansen en stijgen de valutagevoelige aandelen in een dergelijke munt doorgaans het meest. Kijken we evenwel naar de Amerikaanse handelsbalans dan blijkt er weinig van een beterende ontwikkeling. Hierbij dienen 3 zaken te worden opgemerkt:
 

1)
 

talrijke Amerikaanse zoals ook Europese bedrijven hebben een “nederzetting” in Azië en exporteren van daaruit naar hun eigen markt.

2)

 

de Amerikaanse en Europese energiemarkten worden meer en meer afhankelijk van import van buiten hun eigen regio; dat geldt trouwens ook voor de Aziatische markt.

3)


 

de Aziaten met hun gigantische tegoeden (China, Japan, Taiwan, Zuid-Korea) kunnen de dollar niet zomaar laten vallen zonder in eigen vingers te snijden, ergo ze benutten hun dollarreserves o.m. voor de aankoop van in dollars genoteerde grondstoffen.

 
Fortune trok de aandacht

Fortune’s editie van 3 september werd in de Europese financiële pers menigmaal geciteerd. De voorpagina met de tekst ‘Market Shock’ viel gelijk op en in het hoofdartikel ‘Risk returns with Vengeance’ werd uitvoerig ingegaan op de oorzaken en gevolgen, zoals wij die intussen wel kennen in de vorm van de huidige kredietcrisis en er werd ook vooruit geblikt:
 

*
 

 

Verwachting is dat de huizenprijzenprijzen met nog minstens 5% zullen dalen boven de reeds gerealiseerde daling van 5% met uitschieters in o.m. Miami and Les Vegas van meer dan 20%.

*

 

Aangezien er in alle markten met veel geleend kapitaal is gewerkt, wordt er gelet op de gestegen risicopremie o.m. ook een daling van minstens 10% in de aandelensfeer verwacht.
 

Maar dit is allemaal guesswork; laten we liever bij de feiten blijven:
 

de verkoop van nieuwe huizen is al met 37% gedaald.

de voorraad bestaande huizen brak een record met 4,59 miljoen in juli.


 

de hypotheekproblemen gaan zich nu ook voordoen in de categorie boven 500.000 dollar.






 

de volgende maanden zal de rente bij variabele hypotheken naar boven worden bijgesteld, waarbij reeds een percentage van 9% is genoemd waar het nu nog om 5% gaat; het betreft dit jaar in eerste instantie een totale “conversie” van ca. 50 miljard dollar doorstijgend naar gemiddeld een dikke 30 miljard dollar per maand in 2008; bijgevolg wordt er tot 2009 sowieso geen verbetering in de huizensector verwacht.

*
 

zojuist werd bekend dat het bouwvolume nog steeds – zij het langzamer – stijgende is.

 
Beurzen weer positief

Het negatieve nieuws is intussen naar de achtergrond gedrongen. De beurzen reageren thans positief op de uitstroom van liquiditeit vanuit de centrale banken naar het commerciële bankencircuit en op de verwachting(?) dat de rente zal worden verlaagd. Daarmee heb je overigens nog niet de risicopremie verlaagd noch het wantrouwen uit de kredietmarkt weggenomen. Het blijft vooralsnog pappen en nathouden. En dan moet je eigenlijk hopen op een groeivertraging in Azië zodat de druk op de grondstoffenprijzen w.o. olie enigszins afneemt en de inflatie niet verder oploopt. Noch het een noch het ander ligt op dit moment in het verschiet.
 
Beleggingsperspectieven
Is er wel voldoende perspectief voor beleggers?  Dat is er altijd, ook bij een dalende markt kan er geld worden verdiend en zelfs veel! Typisch Amerikaans vakjargon in dit kader zijn termen als: ‘Crisis = opportunity’ en ‘buy when there is blood in the streets’.Het grote geld wordt verdiend in rente arbitrage (yen carry trade) , maar is altijd riskant zeker voor de particuliere belegger. Verder kun je straks vastgoed kopen uit ‘foreclosures’ (executie) en op termijn kun je ook denken aan de grote huizenbouwers, die het nu hard voor hun kiezen krijgen maar op termijn een inhaalvraag krijgen te verwerken. De groei van de bevolking komt niet tot stilstand. Verder kun je denken aan de medische sector, die ook blijft doordraaien. Voorts is daar de grondstoffensector voor de langere termijn en tenslotte blijven er altijd de bedrijven met nieuwe vindingen of vondsten.
 
Robert Broncel
5 september 2007
www.score-investments.nl