GOUD
(22 augustus 2005)

 
“Gouden tijden voor het goud?”

 
Toen in 1979 de olieprijs ten tijde van de tweede oliecrisis in korte tijd verdrievoudigde omgerekend na inflatie anno 2005 tot ca. 85 dollar per vat, gold die explosie ook voor andere ‘commodities’. Zo steeg het goud omgerekend na inflatie tot bijna 2.000 dollar per troy ounce. Ook thans is er sprake van een fikse stijging van de olieprijs.Tegelijkertijd doet zich een andere maar niet minder saillante ontwikkeling op de goudmarkt voor.
 
Indien we ons tot dit jaar beperken dan zien we de olieprijs met ca. 50% toenemen. Daar olie in dollars wordt genoteerd dienen we ook naar de waardeontwikkeling van de dollar in relatie tot de euro te kijken. Daarbij valt op dat de dollar met ca. 10% is aangesterkt t.o.v. de euro. M.a.w. de olieprijsstijging in euro’s bedroeg niet 50% maar 60%. Vanaf januari zien we een nagenoeg vlakke goudprijsontwikkeling in dollars en tegelijkertijd een stijging van de goudprijs in euro’s met ca. 10%.
 
Wat is hieruit af te leiden?

In de eerste plaats de nauwe relatie tussen de beide valuta’s en het goud, die als een systeem van “communicerende vaten” kan worden aangeduid. Immers, er is duidelijk sprake van een stabiel evenwicht, waarbij het goud min of meer de rol van een ‘constante’ speelt. Je zou kunnen zeggen, dat goud (nog steeds) het monetaire referentiekader voor de belangrijkste valuta’s vormt. Terwijl in feite de “gouden standaard” met de beëindiging van de Bretton Woods Agreement in 1971 een dode letter is geworden. Niettemin zie je het vertrouwen in het goud sinds 2001 weer toenemen. Dat lijkt ook logisch tegen de achtergrond van een op volle toeren draaiende geldpers.
 
Fund managers aan de koopzijde

Niettemin wist de olieprijsstijging dit maal het goud niet tot een soortgelijke stijging als in 1979 te inspireren. Dat heeft uiteraard met de inflatieverwachting te maken. Immers, destijds reikte de inflatie tot ca. 15% versus 3 ½% thans. Met de voortdurend stijgende olieprijs op het netvlies is de kans op een verdere inflatiestijging stellig niet ondenkbeeldig. Het is om deze reden, dat fund managers de laatste maanden aan de koopzijde van commodities en bijgevolg ook goud staan. Zij doen dit mede om het portefeuillerisico te verkleinen gezien de geringe correlatie met andere beleggingscategorieën (aandelen, obligaties, vastgoed). Het edelmetaal geldt immers als een ‘hedge’ tegen inflatie.
 
Goudverkopen door IMF en centrale banken

Een factor van betekenis gold de “dreiging” van goudverkopen door het IMF en de diverse centrale banken in Europa als gevolg van de “samensmelting” van de oude muntsoorten in de euro. De laatste keer dat het IMF goud verkocht was in 1999, toen 14 miljoen ounces buiten de markt om werden afgestoten. Deze dreiging werd in juni j.l. tijdens de G-8 top – groep van de 8 rijkste landen – evenwel direct weggenomen door af te spreken geen goud meer te verkopen. Dit lag voor de hand i.v.m. de schuldleniging van de 18 armste landen ter wereld. Een en ander heeft o.m. te maken met de belabberde marktsituatie in Zuid-Afrika, waar verschillende goudmijnen als gevolg van de stijging van de Zuid-Afrikaanse munt op de rand van de afgrond staan. Toekomstige goudverkopen door centrale banken en/of het IMF blijven niettemin boven de markt hangen en temperen een stijging van de goudprijs.
 
Stijgende vraag vanuit Azië

Anderzijds stijgt de goudvraag in Azië met China en India voorop als gevolg van de inkomensgroei.  Beide landen zijn thans met een kleine 750 ton goed voor een derde van de wereldmarktvraag. Deze marktvraag heeft vooral te maken met de groeiende belangstelling voor sieraden. In Azië geldt het goud vooral als statussymbool.
 
De goudprijs wordt heden ten dage niet zozeer door marktfactoren als vraag en aanbod bepaald maar veel meer door onderliggende factoren als de dreiging van terreuraanslagen, inflatieangst, de schuldpositie van de V.S. en angst voor een mogelijke ineenstorting van het wereldfinanciële stelsel. Tegen deze achtergrond wordt het goud als een veilige haven beschouwd.
 
Vooruitzichten

Gegeven de toenemende onzekerheid in de wereld lijkt een verdere stijging relevant. De schattingen lopen uiteen van US$ 750 per troy ounce (Merrill Lynch) tot US$ 850  (Australisch commodity onderzoeksbureau) binnen 4 jaar. Dat is dus een kleine verdubbeling in dollars. Maar in euro’s? Dat zal vooral afhangen van de vraag hoe geloofwaardig de euro tegen die tijd nog is. Het op een akkoordje gooien met de in 1991 gemaakte afspraken van Maastricht en het “neen” tegen de Europese grondwet zijn stellig niet bevorderlijk voor een breed internationaal vertrouwen in de euro. De dollar staat er evenmin sterk voor, maar de hogere rente camoufleert dat. Al met al is het neerwaarts risico voor het goud bijgevolg gering.
 
Kijken we nog even naar de historisch sterke correlatie tussen de goudprijs en de olieprijs dan zou er thans sprake dienen te zijn van een goudprijs van minimaal US$ 550. Was de gigantische stijging 25 jaar geleden vooral op onzekerheid gebaseerd, dit maal is er sprake van een degelijke, weliswaar niet spectaculaire doch fundamentele ontwikkeling.
 
Aardig is in dit kader te weten, dat de totale marktkapitalisatie van alle Amerikaanse beurs- fondsen aan het eind van het tweede kwartaal ’05 een hoogte bereikte van 12,7 triljoen dollar of in cijfers 12.700.000.000.000. Met een 7% allocatie (belegging) in goud zou dat een hoeveelheid van ruwweg 65.000 ton impliceren. Dat is ongeveer twee maal de aangehouden hoeveelheid in de centrale bankensector wereldwijd en ongeveer de halve bovengrondse hoeveelheid in de vorm van sieraden en goud in andere vorm. Een voorzichtige taxatie ligt thans op een gemiddelde allocatie van nog geen 3%. Dat betekent in aanleg nog een aanzienlijke “inhaal”vraag.
 
Zoals reeds in eerdere columns aangegeven is het goed 7% tot 10% van de portefeuille aan te houden in goud – baar (opslagkosten), munten (opslagkosten), aandelen in goudmijnmaatschappijen (koerswinst/verlies), opties c.q. warrants (meer risico). Onze voorkeur gaat daarbij uit naar aandelen gezien het hefboomeffect bij een stijgende goudprijs.
 
Robert Broncel
22 augustus 2005
www.score-investments.nl