Goud VI
(5 december 2003)

 
Degenen die deze goudcolumns volgen, zullen zich nog ongetwijfeld  de geschetste  ontwikkelingen herinneren en hebben gezien, dat de goudprijs vanaf 2000 in euro’s nog nauwelijks van zijn plek is gekomen, terwijl deze in dollars bijna 150 dollar heeft “bijgetankt”. Hoe kan dat?

Wel, een en ander heeft vooral te maken gehad met het toegenomen “schuldencomplex” (overheid, handelsbalans, bedrijfsleven en particulieren) in de V.S. alsmede de daarmee synchroon gevolgde dalende dollarbeweging, die vorig jaar in gang is gezet.

                       

Voor degenen die ook in Amerikaans waardepapier beleggen, bleek goud een goed alternatief voor de gedaalde dollar. Als gevolg van de centrale bankenverkoop zal de prijs van het goud vooralsnog enigszins getemperd blijven. Toch valt duidelijk te constateren, dat het goud fundamenteel een solide bodem heeft gelegd. De laatste 20 jaar noteerde een troy ounce = 31,1 gram tussen de US$ 250 en US$500, met dien verstande dat de dollar 20 jaar geleden meer waard was dan nu (mid. ’82: goud  US$ 315, dollar  2,72 gulden).

 

Goud geldt als een historische vluchtheuvel stammend uit de tijd dat het de basis van de geldhuishouding (gouden standaard) vormde. In bange dagen geeft het gele metaal nu eenmaal een veilig en vertrouwd gevoel. Naarmate het vertrouwen in de internationale financiële orde verder afneemt, kan dit beeld snel veranderen. Opvallend: landen met de minste schulden zullen juist geen goud meer verkopen, terwijl landen met grote schulden zich genoodzaakt zien het tegenovergestelde te doen om aan liquiditeit te komen. Ipso facto zal het de goudmarkt aanvankelijk volatieler maken, maar na deze ‘shake out’ zal het goud “ongeremd” z’n weg naar boven weten te vinden.

 

Factoren, die wijzen op een verder stijgende goudprijs:
 

>
 
 
 

De indrukwekkend stijgende overheidstekorten in de V.S. met toenemende druk op de kapitaalmarkt vertaald in een stijgende rente door toenemende inflatievrees op termijn, terwijl anderzijds de goudvoorraad (slechts 8000 ton) op geen enkele wijze meer in verhouding staat tot de gelduitgifte en de gigantisch gestegen schuld

>
 
Het maar niet terug te brengen handelstekort met een omvang thans van tegen de 500 miljard dollar op jaarbasis
> Het historisch lage rentepeil als gevolg van het wijd open zetten van de geldkraan
> Het ‘gekraakte’ stabiliteitspact van Maastricht (1991)
> De toenemende politieke instabiliteit als gevolg van 11 september 2001.

  
Landen met de grootste dollar reserves zoals Japan met een “voorraadje” van 550 miljard, China met ca. 175 miljard, Korea met 50 miljard, Taiwan met 40 miljard en Europa met een kleine 300 miljard blijven het meest gevoelig voor een lagere dollar. Waar deze Aziatische landen enerzijds flink aan de koopzijde van het goud staan, verkopen de Europese landen anderzijds goud.
 
Weet u nog, dat de Vietnam oorlog en de financierbaarheid ervan de toenmalige Franse president De Gaulle er in 1971 toe bracht om van de Amerikanen goud te eisen in plaats van geld? Deze vraag bracht het gehele internationale financiële systeem verankerd in 1944 in Bretton Woods volledig op losse schroeven. De goudpariteit met de dollar werd losgelaten, de vaste onderlinge wisselverhoudingen w.o. 1 dollar =  fl. 3,60 werden ingeruild voor zwevende koersen en het goud bereikte na haar dollar ‘pegging’ ( 35 dollar per troy ounce) in januari 1979 – in slechts 8 jaar! –  een maximum hoogte van ca. US$ 850.

 

Financieel gezien is de situatie van die tijd zeer goed vergelijkbaar met die van nu.

Ook thans heeft Moody’s (één van de toonaangevende ‘credit rating’ bureau’s) gewaarschuwd voor de onhoudbare ‘credit’ situatie in de V.S.

Elk ander land zou dan ook zijn geconfronteerd met een dramatische val van haar valuta. De eerste zorg heeft zich reeds afgetekend door vanuit het Amerikaanse Ministerie van Financiën om er bij landen als China en Japan met nadruk te wijzen op het niet langer goedkoop houden van de yuan en de yen middels zgn. dollar pegging (vastklinken aan de waarde van de dollar). Maar ja, wat moet je met zulke gigantische dollar reserves?

 

Vergeet ook niet, dat de goudmarkt bij lange na in staat is om het beleggingskapitaal in aandelen en/of obligaties op te vangen als het fout dreigt te gaan. Op basis van recente gegevens heeft de aandelenmarkt een omvang van bijna 17 biljoen dollar en de obligatiemarkt een omvang van iets meer dan 21 biljoen. Daarbij valt de goudmarkt met een omzet van ruim  70 miljard in de eerste helft van het jaar naar bijna 100 miljard in november j.l. (stijging van 38%) volledig in het niet.

 

Verder zijn er diverse secundaire marktontwikkelingen, die mede van invloed ( zullen) zijn op de huidige goudmarkt:

  

a)
  

het dereguleren van de goudmarkt in China, zodat iedere Chinees thans goud kan

kopen en dat ook doet als het even kan

b)
 
 
  

China geldt thans als de 6e grootste economie in de wereld (vgl. met Frankrijk + Italië), maar bezit slechts een goudreserve van 2,3% van de lopende rekening. Ter dekking van de munt zal de Chinese centrale bank nog wel wat aan goud ‘shopping’ dienen te doen

c)
 
 

de buitengewoon geringe vertegenwoordiging van goud in de beleggings- portefeuilles (met name beleggingsfondsen) a.g.v. het geringe vertrouwen in het goud sinds de val in 1979 en de jaren er na

d)
 
 

het loslaten door mijnbouwmaatschappijen van ‘gold hedging’ (= het op termijn verkopen van goud tegen een vastgestelde prijs), waardoor de goudprijs gedrukt werd

e)
 
 

de belangrijkste valuta’s ter wereld (dollar, euro en yen) zijn thans alle zwakke valuta’s geworden, maar de goudprijs in yen en euro’s is dit jaar nog vlak gebleven.

  
Het oplopen van de goudprijs zou alleen getemperd kunnen worden door het verhogen van de verkoopqoutes van 400 naar 600 ton per jaar door de centrale banken van met name Frankrijk, Duitsland en Italië als gevolg van de ‘deadlog’ van het Stabiliteitspact: thans meer goud kunnen verkopen volgens de Washington Agreement van 1999 zou immers betekenen het creëren van meer financiële ruimte om weer in het gareel van het Stabiliteitspact te kunnen geraken zonder extra bezuinigingen of belastingverhogingen.

 

Verder zullen er nieuwe mijnen worden gestart naarmate de goudprijs verder oploopt en de investeringen des te sneller kunnen worden terugverdiend. Voor de betreffende mijnbouwers zal dat meer omzet en winst geven; de goudprijs als zodanig zal hierdoor mede kunnen worden getemperd.

 

Alle plussen tegen de minnen van de goudmarkt afgezet levert dat niettemin een onverdeeld  positief beeld op voor de ontwikkeling van de goudprijs. De verwachting is, dat de prijs niet omhoog zal schieten zoals in de 70-er jaren, maar gestaag verder z’n weg omhoog zal weten te vinden.

 

Beleggers, die zich nader wensen te oriënteren op de goudmarkt hebben de keuze uit:

 
 

*
 

baargoud – heeft als nadeel dat het moet worden opgeborgen in een safe en alleen geld oplevert bij een stijging van de goudprijs

*
 

goudrekening – bespaart een safe, maar levert ook alleen geld op bij een stijging van de goudprijs

* gouden munten – bij verkoop altijd afhankelijk van de biedprijs; minder liquide
*

 

goudmijnaandelen – het hefboomeffect bij deze aandelen maakt deze beleggingsvorm het meest interessant bij een stijgende goudprijs; immers, de kosten stijgen niet maar de winst wel

*

 

goud opties – het hefboomeffect hiervan levert uiteraard het meest op bij een stijging van de goudprijs met het nadeel van de tijdslimiet; alleen mogelijk via Londen of Chicago

*
 

goud warrants – idem als goud opties, maar met langere looptijd, onder ‘market making’ van enkele grote banken w.o. Commerzbank en Banque Générale.

 
Robert Broncel  
5 december 2003

   

De beleggingsaanbevelingen, welke tot nu zijn uitgebracht, staan alle ruimschoots in de plus:

  

++
 
 
Barricks Gold (ABX) sinds 12 juni 2001: US$ 16,2 per 1 dec. 2003: US$  22,0 
(+ 36%)
 
++
 
Homestake Mining, vorig jaar overgenomen door Barricks Gold
 
++
 
 
Newmont Mining (NEM) sinds 12 juni 2002: US$ 20,1- per 4 dec. 2003:US$  49,0 (+144%)
 
++
 
 
Placer Dome (PDG) sinds 12 juni 2001:  US$  10,6 - per 4 dec. 2003:  US$  17,9
(+  69%)
 
++
 
 
Glamis Gold (GLG) sinds 12 juni 2002:  US$  2,6 - per 4 dec. 2003: US$  17,0 
(+ 554%)
   
++
  
 
Goldcorp (GG) sinds 25 april 2003:  US$  11,0 - per 4 dec. 2003:  US$  17,4 
(+  58%)
  
++
 
Bema Gold (BGO) sinds sinds 28 aug. 2003:  2,1 - per 4 dec. 2003:  US$  3,9  
(+ 86%)

 

Vergelijk daarbij de dollar sinds 1 januari 2002:  1,12 per 4 dec. 2003:  0,84  (-  25%)
 
Wenst u op de hoogte te blijven van deze uit uiterst betrouwbare bronnen verkregen achtergrondinformatie van de V.S. én/ook buitengewoon interessante tips, meldt u dan aan voor een halfjaar of jaarabonnement. Zie hiervoor onze website:
  

Research Team

www.score-investments.nl
 
NB. het gebruik van deze informatie is te allen tijde voor eigen risico.