GOUDKOORTS (?) vervolg
(1 maart 2004)

 
Schoot de goudprijs eind vorig jaar door naar ruim boven de 400 dollar, in euro’s was er slechts een rimpeltje waarneembaar. Intussen is de goudprijs weer wat teruggelopen tot zelfs even onder de 400 dollar. Het dollareffect had z’n werk gedaan. Nu wil dit geenszins zeggen, dat deze situatie als een “status quo” mag worden aangemerkt. M.a.w. de communicerende werking tussen het goud en de dollar zal niet zo stationair blijven.
 
Bij een vergelijking met de jaren ’70 na het openbreken van de Bretton Woods Agreement, waarbij het systeem van vaste wisselkoersen werd losgelaten, zagen we dat de goudprijs tegen alle uitspraken van analisten en bankiers in begon te stijgen. Aanvankelijk in een rustig tempo en naarmate de inflatie begon op te lopen in een steeds sneller tempo. Ook toen ging er een periode van nagenoeg ongebreidelde monetaire expansie alsmede schuldvorming (Vietnam!) aan vooraf. De dollar daalde in die tijd vanaf het vaste niveau van fl. 3,60 in 1971 naar ca. 2 gulden. Maar relatief gesproken was deze daling veel minder dan de goudprijs uiteindelijk steeg. Gelet op die historische ontwikkelingen bevinden we ons thans in nagenoeg dezelfde situatie als destijds.
 
In de eerste plaats is er thans wereldwijd sprake van een ongebreideld draaiende geldpers als gevolg waarvan het lenen van kapitaal goedkoop is: lage rente! Een en ander bedoeld om de economie te stimuleren. Het voeren van een expansief monetair beleid heeft tot dusver altijd tot inflatie geleid. In tegenstelling tot 30 jaar geleden hadden we nog niet serieus te maken met een zich snel ontwikkelend Aziatisch (Chinees!) blok, waarin de lonen en prijzen met een factor 5 – 10 beneden ons niveau liggen. Goedkope Aziatische producten overspoelen ons waardoor de inflatie (nog) laag blijft. Beginnen daar de prijzen door verder stijgende ruwe grondstoffen evenwel te stijgen dan zal dat ook in onze regio merkbaar worden. Zolang de Aziaten wensen te blijven groeien – en dat willen ze wederom met China voorop – dan zal inflatiebestrijding een stuk lastiger worden.
 
Maar er is nog iets anders waarom er inflatie op de loer ligt. Zoals gezegd, de Amerikanen maar ook de Europeanen werden in de jaren ’70 met grote overheidstekorten en snel stijgende schulden geconfronteerd. Door de oplopende inflatie werd de schuldenlast gemakkelijker te dragen. Immers, bij inflatie daalt de waarde van het geld en stijgt de waarde van goederen w.o. met name de ‘commodities’ (granen, energie en metalen etc.). Zou in Amerika nu de rente naar boven worden bijgesteld dan zou elke Amerikaan dat in z’n portemonaie voelen en zou Bush hoogstwaarschijnlijk hierop worden afgerekend, uitgerekend in zijn verkiezingsjaar! Dus mag worden aangenomen, dat er tot aan de verkiezingen in november a.s. geen noemens-waardige renteverhogingen plaats zullen vinden, hoewel de V.S. sinds Bush’ aantreden volledig op de pof leeft met een handelsschuld van bijna 500 miljard dollar en een totaal budgettair tekort van bijna 1 triljoen (12 nullen) dollar.
 
Kortom, deze situatie is vergelijkbaar met een “dode” vulkaan waaronder het magma zich steeds meer begint op te hopen totdat……….! Een goed politicus of centrale bankier hoopt dat zulks pas ná zijn aftreden zal gebeuren. Ga er maar van uit, dat Alan Greenspan vlak voor of na deze verkiezingen in november het stokje zal willen overgeven.
 
De symptomen zijn duidelijk aanwezig. Aan de ontwikkeling van de goudprijs valt veel meer af te lezen dan men zou denken en politici c.q centrale bankiers zouden willen toegeven.
 
In 1979 tikte de goudprijs het niveau van 850 dollar per troy ounce aan, terwijl er nog geen goudkopende Chinezen waren! De Dow Jones stond toen nagenoeg op het zelfde niveau; thans staat het goud op ca. de helft van die Dow Jones stand. Tegelijkertijd deed het goud toen in guldens ca. 56.000 gulden per kilogram, procentueel een nog sterkere stijging dan in dollars. Is hier sprake van scheefgroei? Welzeker, maar die vond destijds eveneens plaats.
 
Sinds het laagtepunt eind 2001 van bijna US$ 250 is het goud in dollars reeds met ca. 50% gestegen, maar in euro’s is de prijs met nauwelijks 10% geklommen. De Europese belegger zal bijgevolg concluderen, dat er op dit gebied nog weinig te verdienen viel. Is dit ook zo? Ja, stellig, indien men een klompje goud had gekocht, een goudrekening bij de bank had aangehouden dan wel in gouden munten had belegd. Maar het goud heeft een aanmerkelijk bredere horizon.
 
Overheden kunnen geld bijdrukken om hun schulden te blijven betalen, maar ze kunnen geen goud aanmaken. De hoeveelheid papier is oneindig, de hoeveelheid goud niet!

Was vroeger de overheidsschuld gedekt door de goudvoorraad van de centrale bank, thans zijn centrale bankiers al jaren lang bezig gouduitverkoop te houden en wordt er ook nog eens  bijgedrukt om aan nog aan meer geld te komen. Hoe lang kan dat nog goed gaan? Ten laatste totdat de Chinezen en de Japanners zijn verzwolgen door hun dollarvoorraden. 
 
Samengevat kunnen we concluderen, dat het momentum voor de opmars van het goud sinds de jaren ’70 niet meer zo sterk is geweest. Het feit dat goudmijnen nu naarstig doende zijn om hun ‘hedging’ (verzekering tegen lagere prijzen) af te bouwen, wijst in dezelfde richting. Recentelijk zijn er al (tussentijdse) plafonds van 550, 600 en 850 (hoogste niveau ooit ) dollar per troy ounce genoemd. De druk om hogere niveau’s te testen zal ongemeen sterk worden. Ook in euro’s lijkt een substantiële stijging welhaast onontkoombaar.
 
DE COMBINATIE VAN EEN SNEL DRAAIENDE GELDPERS EN EEN SNEL OPLOPENDE SCHULD LEIDT TOT EEN EVEN RAS AFNEMEND VERTROUWEN IN PAPIERGELD.
 
In een eerder betoog (zie goudcolumn van 23 april 2002) is al aangegeven op welke wijze in goud kan worden belegd. Voorkeur gaat uit naar goudmijnfondsen, hoewel deze weliswaar eveneens in koers zijn gestegen, gemiddeld zelfs meer dan het goud zelf, maar de stijging had veel meer te maken met de winststijging als gevolg van de hogere kaswinst dan met de stijging van de reserves (gedolven en ongedolven). De echte stijging van de reserves is nog nauwelijks in de koersen terug te vinden.
 
Deze 2 elementen houden de prijsontwikkeling volatiel. Deze volatiliteit is tevens interessant om in opties te doen met winststijgingen van 100% tot 1000% in een relatief korte tijd. Bij interesse voor deze goudoptie hotline (zowel bij aan- als verkoop) kunt u zich aanmelden bij de redactie van Invision-Investments International zonder dat thans betaling wordt verlangd.

1 maart 2004
www.score-investments.nl
 
NB. het gebruik van deze informatie is te allen tijde voor eigen risico.