GLOBAL WARMING OF GLOBAL WARNING?
(3 juni 2004)
 

Zou er verband kunnen worden gelegd tussen het opwarmen van onze aarde en onze beleggingsportefeuille? Zoals een Amerikaans belegger het uitdrukte: ‘my stocks are greenhouse gasses or guesses’ of mijn aandelen rieken naar broeikasgassen of naar gissingen? Toch is het goed er even bij stil te staan.
 
In veel landen zijn allerlei regels ingesteld, die teveel emissie beboeten. Deze eventuele kosten zullen ergens in de winst/verliescijfers moeten worden verdisconteerd. Allerlei bedrijfstakken hebben te maken met de directe gevolgen van klimaatsverandering van chemie tot mijnbouw. En denk ook aan verzekeringsmaatschappijen, die met steeds groter molest als gevolg van extremere weersomstandigheden te maken krijgen. Zo werd onlangs in een Engels medium het risico van natte voeten in ons koude kikkerlandje naar voren gebracht. Immers, eenderde van ons grondgebied ligt beneden het zeeniveau.
 
Pensioenfondsmanagers beginnen zich zorgen te maken over de lange termijn- opbrengsten. Of anders: de instandhouding van ons milieu begint nu een reële factor te worden bij de instandhouding van de beleggingsportefeuille.
 
Zo zullen met name de nutsbedrijven in Europa gehouden zijn zich te onderwerpen aan een lagere emissieuitstoot. De hiertoe te treffen voorzieningen zullen uiteraard gevolgen hebben voor de afgifteprijs. De meer dan 15.000 installaties dragen voor meer dan 40% bij tot de Co2 uitstoot. De getroffen c.q. te treffen voorzieningen zijn van een dusdanige omvang dat deze aanpassingen al worden vergeleken met de intrede van de industriële revolutie. Effectief gaat een en ander pas in 2005 spelen, maar de gevolgen zijn hier en daar nu al merkbaar in het prijsniveau. De definitieve vervuilingsquota’s worden evenwel pas dit jaar vastgesteld.
 
Hoe dan ook, klimaatsverandering zal naarmate de tijd vordert ons beleggingsdenken steeds meer gaan beheersen. Enige feiten om bij stil te staan:
 

*
 

Gedurende de laatste 40 jaar is de schade als gevolg van extreme weers- omstandigheden met de factor 10 gestegen.

*

De laaste 10 jaar van de vorige eeuw was de warmste periode ooit opgetekend.

*

De zeespiegel is in de 20e eeuw met gemiddeld 1 tot 2 millimeter per jaar gestegen.

*

De gemiddelde aardse temperatuur is in deze eeuw met 0,6% gestegen.

 
De grootste vervuilers zullen uiteraard de hoogste rekening gepresenteerd krijgen.

Maar of het nu de chemie, mijnbouw, utiliteitsbedrijven of de luchtvaart is deze kosten werken natuurlijk door in de gehele economie. Als dan bijvoorbeeld de energievraag nog verder toeneemt dan zal het vliegwiel van de kosten steeds sneller gaan draaien. Het gevolg is een generieke prijsstijging.
 
Tegen deze achtergrond weigeren de V.S. als grootste vervuiler met 35% van de werelduitstoot de protocollen van Kyoto te ondertekenen. Dit heeft tot gevolg dat slechts 40% van de Amerikaanse ‘global 500’  “enige maatregelen” hebben getroffen tegen 70% van de grootste Europese bedrijven. Rusland dat met 17% eveneens een aanzienlijke bijdrage levert aan het broeikaseffect heeft bij monde van Putin nu laten weten een en ander toch serieus te willen overwegen. Hiermee zou Kyoto een flinke steun in de rug krijgen om ook de nog niet ondertekenende landen op termijn alsnog mee te krijgen.
 
Kortom, om de kosten van de uitstoot voor de toekomst onder controle te krijgen is het zaak om thans in reductie te investeren. Bedrijven die hiermee actief bezig zijn verdienen extra aandacht. In dat kader zie je dat “groen beleggen” steeds populairder wordt.
 
De gevolgen van de ‘global warming up’ kunnen straks bijdragen tot onverantwoorde inflatieontwikkelingen. In dat kader mag het zeker niet zo zijn, dat de V.S. ons de rekening presenteren voor hun onverantwoorde gedrag zowel op budgettair als op milieugebied.
 
Robert Broncel
3 juni 2004
www.score-investments.nl